ملاس بریکس بالا1,150 تومان 1,200
ملاس کارخنه های آذربایجان غربی